Częstochowa
Rodzaj ofertyOferta prywatna

Historia pojazdu

Sprzedający nie podał numeru VIN.

Skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych w ogłoszeniu i zapytaj o VIN, a następnie wprowadź go w pole poniżej i dowiedz się więcej o historii tego pojazdu.

Wprowadź numer VINPobierz raport CARFAX za opłatą

Przykładowy raport carfax

Carfax

Opis


Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert ruchomości stanowiące samochód ciężarowy RENAULT Partner tzw. brygadówka, rok produkcji 2010, nr rej. SC5702F, za cenę nie niższą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o następującej treści: WARUNKI SPRZEDAŻY: 1. oferty pisemne wraz z podaniem ceny, pełnych danych nabywcy, wyżej przedmiotu oferty oraz oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości należy złożyć w biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 pokój 315 lub drogą mailową na adres: syndyk.pelka@gmail.com w terminie do dnia 02 września 2022 roku; 2. nabywca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, w tym podatków i innych kosztów związanych ze sprzedażą; 3. cena zostanie uiszczona w całości w złotych polskich na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie; 4. z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod adresem mailowym syndyk.pelka@gmail.com. Osoby zainteresowane nabyciem uzyskają bliższe informacje co warunków i trybu sprzedaży w biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 pokój 315 oraz składając zapytanie na adres mailowy: syndyk.pelka@gmail.com; 5. syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

* Sprzedawca produktu objętego niniejszą ofertą jest osobą prywatną

syndyksprzeda
Telefon do sprzedawcy
536...
phoneZadzwoń