Wzór umowy kupna auta | Wzór umowy sprzedaży auta

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa zawarta w dniu (dzień, miesiąc, rok) r. w (miejscowość) pomiędzy:

Sprzedającym:

Adres

Dokument tożsamości nr. wydany przez

PESEL/NIP

a

Kupującym:

Adres

Dokument tożsamości nr. wydany przez

PESEL/NIP

1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu:

Marka: , rok produkcji: , nr. nadwozia: , nr. silnika: , nr. rejestracyjny: nr. karty pojazdu: , przebieg: , kolor:

2

Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność, nie toczy się wobec niego żadne postępowanie w związku z ww. samochodem, samochód jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

3

Strony ustaliły wartość przedmiotu niniejszej umowy na kwotę: złotych, słownie złotych.

4

1. Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w § 1, zaś Kupujący tytułem ceny zobowiązuje się zapłacić na rzecz Sprzedawcy kwotę ustaloną w § 3 niniejszej umowy. 2. Strony stwierdzają, że samochód określony w § 1 został Kupującemu wydany, a cena uiszczona w wysokości na rzecz Sprzedającego.

5

Kupujący oświadcza, że w dniu podpisania umowy wraz z samochodem określonym w § 1 zostały przekazane mu: .

6

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu i nie ma do niego żadnych zastrzeżeń.

7

Strony ustaliły, że wszystkie koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

8

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..............................................(sprzedający)

..............................................(kupujący)
Umowa kupna-sprzedaży – wzór

Szykujesz się do kupienia bądź sprzedania samochodu? Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o umowie kupna-sprzedaży i jej wzorze!

Umowa kupna-sprzedaży 2022

Niezależnie od sytuacji, cały proces związany z kupnem bądź sprzedażą samochodu jest obarczony naprawdę wieloma formalnościami oraz pewną dawką stresu. Ogólnie rzecz biorąc sprawia to, że warto jest zawczasu wiedzieć, czego należy dopilnować, jeżeli decydujemy się właśnie na taki ruch. Niezwykle ważną kwestią w tej sytuacji jest oczywiście dopilnowanie wszelkich formalności, a niewątpliwie najważniejszą z nich jest umowa kupna-sprzedaży, która stanowi najważniejszy dowód zakupu.

Z pomocą umowy kupna-sprzedaży będziemy w stanie dopiąć resztę urzędowych formalności, wymaganych na przykład do zarejestrowania pojazdu czy uwiarygodnienia naszej własności konkretnego samochodu, nie mówiąc już o takich kwestiach, jak kupno polisy ubezpieczeniowej czy prawo do rękojmi. Bez umowy kupna-sprzedaży pozostajemy praktycznie bezbronni. Nic więc dziwnego, iż jest ona tak ważnym tematem dla każdej osoby, która jest już na finiszu negocjacji z kupcem czy sprzedawcą. Dopilnowanie tej kwestii jest niezwykle ważne i jeżeli już to ustaliliśmy, zagłębmy się w szczegóły takiego dokumentu, jak umowa kupna-sprzedaży. Co ona obecnie musi zawierać, jakie dokumenty są potrzebne, by ją zawrzeć, gdzie można zdobyć wzór umowy kupna-sprzedaży, a także jak wygląda cały proces kupna samochodu oraz załatwiania wszystkich formalności w urzędach czy ubezpieczalniach? Właśnie o tym powiemy sobie więcej w dzisiejszym tekście.

Najważniejsze punkty umowy kupna-sprzedaży

Bez wątpienia pierwszą kwestią, którą powinniśmy w tym miejscu poruszyć, jest ustalenie samej treści umowy kupna-sprzedaży, czyli tego, co dokładnie powinno się na niej znaleźć. Jest to wyjątkowo ważny aspekt, bowiem pominięcie któregoś z punktów może doprowadzić do sytuacji, w której to umowa okaże się tylko zwykłym skrawkiem papieru bez żadnej wartości, a my wpadniemy w naprawdę poważne tarapaty. Co więc koniecznie musi znaleźć się na umowie kupna-sprzedaży w 2022 roku, by ta mogła być oficjalnym dokumentem prawnym? Oto najważniejsze kwestie.

Oczywiście w umowie kupna-sprzedaży samochodu koniecznie muszą znaleźć się dane osobowe obu stron. Jest to więc imię i nazwisko, numer PESEL i opcjonalnie numer NIP, adres zameldowania, numer i typ dokumentu tożsamości, a także nazwa organu, który wydał wspomniany dokument. Nie można oczywiście zabraknąć również miejsca zawarcia umowy oraz daty jej podpisania. Kolejnym bardzo istotnym punktem są najważniejsze dane samego samochodu – w ich skład wchodzi marka i model, rok produkcji, numer silnika, numer nadwozia, numer rejestracyjny, a także przebieg podany w kilometrach. Nie można również zapomnieć o podaniu kwoty, za jaką jest kupowane auto – musi ona być wyrażona zarówno cyfrowo, jak i słownie.

Żadna umowa kupna sprzedaży nie będzie jednak w żaden sposób wiążąca, jeżeli nie będą w niej zawarte konkretne klauzule. Najłatwiej będzie je przytoczyć, używając cytatów: 

„Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia”, „Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1[dane samochodu; przyp. red.] niniejszej umowy za kwotę określoną w §3 [najczęściej rubryka zawierająca kwotę; przyp. red.] niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu”, „Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu”, „Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego”, „W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego” oraz „Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron”. 

Oczywiście wcale nie oznacza to, że konkretne zapisy w umowach nie mogą różnić się niektórymi kwestiami. Niektóre z nich mogą bowiem zostać indywidualnie ustalone pomiędzy kupcem a sprzedającym. Są to jednak najczęściej wykorzystywane zwroty, które jeżeli zostaną w odpowiedni sposób zawarte w umowie, rozwiążą wszelkie wątpliwości pod kątem prawnym i sprawią, że zakup będzie w ty aspekcie dla nas bezpieczny.

Jakie dokumenty potrzebne są przy podpisaniu umowy kupna-sprzedaży?

Umowa kupna-sprzedaży to oczywiście nie jedyny dokument wymagany do tego, aby cała transakcja mogła dojść do skutku. Wspomniana umowa jest bowiem tylko i wyłącznie dowodem sprzedaży i nie jest to jedyna kwestia, która podczas kończenia całej transakcji musi zostać dopilnowana. O czym więc warto pamiętać przy podpisywaniu umowy zarówno od strony kupca, jak i sprzedawcy? 

Oczywiście kupiec musi przygotować swój dowód tożsamości oraz pieniądze, jeżeli oczywiście płaci za samochód na miejscu. Co zaś, jeżeli mówimy o sprzedawcy? Tutaj oczywiście lista rzeczy, które musi on przygotować, jest o wiele dłuższa. Absolutnymi podstawami są tutaj dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, polisa ubezpieczeniowa pojazdu, a także karta pojazdu oraz rzecz jasna kluczyki. Nie jest to jednak wszystko. Dokumenty, o których również nie wolno zapominać przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży, to książka serwisowa auta, a także, jeżeli oczywiście sprzedawca posiada takowe rzeczy, rachunki za naprawy auta, paragony po kupionych częściach do pojazdu, a także wszelkie gwarancje, które posiada ten samochód. 

Wzór umowy kupna-sprzedaży

Nie jesteś pewien, jak dokładnie powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży? Nie musisz się niczego obawiać. W Internecie jesteś w stanie w kilka sekund znaleźć wzór takowego dokumentu z całkowitą pewnością, iż będzie ona zawierać wszystkie wymagane kwestie!