Zgłoszenie sprzedaży samochodu | Zgłoszenie kupna samochodu

Zgłoszenie sprzedaży/kupna samochodu

(miejscowość), dnia (dzień, miesiąc, rok)

WŁAŚCICIEL

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(adres zamieszkania lub siedziby)

(PESEL lub REGON)

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(adres zamieszkania lub siedziby)

(PESEL lub REGON)


Do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego / Urzędu Miasta

z siedzibą w mieście .

Zawiadamiam o nabyciu lub zbyciu pojazdu

Działając na podstawie art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy p.r.d. (prawa o ruchu drogowym) zawiadamiam(y) o nabyciu, zbyciu (niepotrzebne skreślić) pojazdu marki zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym z nr. identyfikacyjnym VIN (nadwozia, podwozia lub ramy) .

Data nabycia lub zbycia dotychczas zarejestrowanego pojazdu:


Załączniki

Dokument własności (np. umowa, faktura, postanowienie sądu)

Opłata skarbowa

Pełnomocnictwo/upoważnienie

Inne

Oświadczam, że podane w zawiadomieniu dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

..............................................(data i czytelny podpis)